درباره کشیدن دندان شیری

چنانچه دندان شیری بدلیل عفونت شدید قابل نگهداری نباشد  برای جلوگیری از  درگیری جوانه دندان دائمی زیرین  مجبور به کشیدن دندان شیری هستیم.

تماس با ما