درباره عصب کشی دندان

دندان های شیری مانند دندان های دائمی دارای ریشه و عصب می باشد. اگر پوسیدگی عصب دندان را درگیر کند برای جلوگیری از ایجاد آبسه  و متعاقب آن درگیری جوانه دندان دائمی، درمان عصب کشی برای دندان شیری انجام میشود.

عصب کشی دندان

تماس با ما